خسرو هدایت در ۱۲۸۳ش در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا اخذ مهندسی ساختمان از دانشگاه کان بلژیک تداوم داد و بازگشت به کشور، در راه آهن مشغول به کار شد. در ۱۳۱۲ش به عنوان مهندس مشاور در هیات نظارت ساختمان راه آهن شد و سپس به ریاست ناحیه راه آهن آذربایجان رسید. از ۲۳-۱۳۲۰ عهده دار ساختمانهای سلطنتی شد و پس از آن دوباره به راه آهن بازگشت. در ۱۳۲۵ش به حزب دموکرات قوام پیوست و همان سال مدیر کل راه آهن تهران شد. در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، نماینده تهران شد و در ۱۳۳۲ به معاونت وزارت راه رسید. در کابینه زاهدی، به عنوان وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر منصوب شد. پس از آن به شرکت نفت منتقل شد و در سمتهای چون ریاست هیات مدیره شرکت ملی نفت و ریاست هیات عالی بازرسی دولت در شرکت ملی نفت خدمت نمود. سپس به وزارت خارجه منتقل شد و در سفارتخانه های ایران در بروکسل و واتیکان به عنوان سفیر خدمت نمود. او در حالیکه سفیر ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد بود در ۱۳۵۲ ش در ژنو درگذشت. او مدتی هم در طول سالهای ۱۳۲۰، ریاست اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران(اسکی) را برعهده داشت.